Dalintis

Tėve mūsų malda

Kas yra malda? Kai buvau netikintis žodis „Malda“ man skambėjo kažkaip paslaptingai ir asociavosi su poteriais ir rožiniu. Bet skaitydamas Dievo Žodį – Šventąjį Raštą, paaiškėjo, kad malda – tai yra pokalbis su Dievu. Tai gali būti paprasti tavo žodžiais, kuriais tu kreipiesi į dangiškąjį Tėvą prašydamas, maldaudamas ar šlovindamas jį.

Jėzaus mokiniai taip pat nemokėjo melstis. Vieną dieną jie paprašė savo Mokytojo išmokyti juos melstis. Jėzus pradėjo juos mokyti.

9 Todėl melskitės taip: ‘Tėve mūsų,

Jėzus atkreipia mūsų dėmesį į tai, kad mes kreipiamės į dangiškąjį Dievą kaip į Tėvą, tėvelį. Jis tave ir mane žino asmeniškai. Jam nereikia, kad kažkas mus supažindintų. Jis žino tavo vardą! Jis žino kada tu gimei, žino kaip tu augai, žino tavo situaciją, žino kuo tu gyveni dabar. Todėl ir Jėzus sako, kad mes melstumėmis į Jį kaip į Tėvą, kuris pasiruošęs visada mus išklausyti.

kuris esi danguje,

Mūsų tikrasis dvasinis Tėvas yra danguje, ten kur nėra nuodėmės, kur nėra nei šešėlio tamsybės. Jis gyvena akinamoje šviesoje – šventume. Jis yra šventas ir todėl yra atskirtas nuo nusidėjėlių.

teesie šventas Tavo vardas,

Kai meldžiamės, nepamirškime Jo pagarbinti. Mes esame sukurti ne kad sau gyventume, bet sukurti, kad garbintume Kūrėją. Kaip besinorėtų kam nors neigti, bet žmogus negali negarbinęs ko nors. Vieni garbina stabus, kiti – darbą, dar kiti – žmoną, vaikus, pinigus, puikybę. Pasižiūrėkime į mūsų planetos tautas – visos jos kažką garbina. Todėl natūralu, kad ir mes turėtume garbinti. Tik garbinti turėtume ne bet ką – o vienintelį dangaus ir žemės Kurėją!

10 teateinie Tavo karalystė,

O kaip norėtųsi greičiau, kad ta Jo karalystė ateitų! Nebebūtų daugiau ašarų, skausmų, priespaudų, nuodėmės. Prašykime kartu, kad Jis ateitų greičiau. Ten bus tikrai geriau nei čia. Mes čia vargstame savo sunkumuose ir prispaudimuose, bet kai ateis Jo karalystė – mes karaliausime kartu Juo!

tebūnie Tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.

Šito dalyko aš pasigendu dabartinėje kartoje. Toks vaizdas, kad žmonės, net krikščionys, yra pasidavę malonumams ir savo valios ieškojimuose. Jie pirma padaro, po to prašo „Viešpatie, tu palaimink tai ką padariau“. Suprask – aš darau, o tu Viešpatie dabar laimink. Atsakyk man į klausimą – kas čia karalius? Tu ar Viešpats? Jei Viešpats, tai tada turėtume elgtis atvirkščiai – turėtume klausti Dievo – ką Jis nori, kad darytume ir tik tada, pabrėžiu, tik tada gavę Jo nurodymus – turėtume elgis kaip nurodė.

11 Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien

Mes šitą maldą beveik visi mokame mintinai. Perskaitę ar pasakę ją, net nesusimąstome kas joje pasakyta. Gal įsivaiduojame, kad duona šitame kontekste reiškia pilną aprūpinimą – nuo trijų aukštų namo, naujo Mercedes automobilio, gražuolės žmonos, geriausiai apmokamo darbo ar geriausio verslo? Deja, ne! Jėzus moko mokinius, kad prašytume DUONOS!

12 ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.

Atleisk kaltes… Kaip dažnai ateidami pas Dievą tikimės, kad Jis besąlygiškai atleis mūsų nusikaltimus. Teisingai supraskite – Jis pasiruošęs kiekvienam atleisti jų nusižengimus. Tam Jis net atsiuntė į šitą žemę Savo Sūnų Jėzų, kad Jis mirtų už kiekvieno žmogaus nuodėmes ant kryžiaus. Taip, Dievas nori atleisti tavo kaltes, bet… Ar tu esi atleidęs savo kaltininkams jų nusižengimus prieš tave? O taip, gali būti sunku atleisti, gali būti „neįmanoma“ atleisti, gali būti, kad tu negali susitaikyti su tuo ir atleisti. Bet jei taip, jei neatleis iš širdies, tai ir tavo Tėvas Dievas neatleis tau tavo nusikaltimų. O mes juk norime, kad mums būtų atleista! Todėl atleisk žmonėms iš visos savo širdies, kad ir Dievas atleistų tau iš visos širdies! Neverta yra neatleisti…

13 Ir nevesk mūsų į pagundymą,

Dievas nenori, kad mes būtume gundomi. Galime to prašyti. I korintiečiams 10:13 Jums tekęs pagundymas tėra tik žmogiškas. Bet Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų gundyti daugiau nei jūsų jėgos leidžia, bet kartu su pagundymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti.
Mes turime dangišką Tėvą, kuris rūpinasi tavimi! Jis neleis tavęs gundyti labiau nei gali ištverti.

bet gelbėk mus nuo pikto;

Jėzus sako savo mokiniams – kai meldžiatės, prašykite, kad Tėvas apsaugotų jus nuo piktojo. O kas jis yra? Taip, tai šėtonas. Mes nesame stipresni už šėtoną. Jis buvo galingiausias ir gražiausias Dievo angelas. Deja, pasididžiavo, nusidėjo ir buvo ištremtas. Dabar jis priešinasi viskam ką Dievas yra sukūręs. Dabar jisai nusitaikęs į žmones – juos klaidina, gundo, žudo. Todėl prašykime, kad mūsų Tėvas apsaugotų mus nuo šėtono. Turiu gerą žinią – kas įtikėjo į Dievą, gavo Šventąją Dvasią į širdį. Ir Šv. Raštas rašo, kad tas „kuris yra mumyse yra didesnis už tą, kuris yra pasaulyje“.

nes Tavo yra karalystė, jėga ir šlovė per amžius. Amen’.

Dar kartą ir dar kartą – karalystė ne mano – bet dangiškojo Tėvo! Jam tebūnie šlovė ir padėka. Jis vienas karaliauja, Jis vienas turi didžiausią jėgą. Gera žinia, kad ir mes karaliaujame su Juos. Jei nepavyks šiame gyvenime, aname – tai tikrai!

Juozas Kažukauskas
2018m

 

 

 

 

 

Palikite komentarą