Romiečiams 12:12
Permalink

Romiečiams 12:12

Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės.

Skaityti toliau →

Patarlių 23:31-33
Permalink

Patarlių 23:31-33

31 Nežiūrėk į vyną, kad jis raudonas, spindi stikle ir švelniai nuryjamas! 32 Galiausiai jis įgelia kaip gyvatė ir suleidžia nuodus kaip angis. 33 Tada tavo akys nukryps…

Skaityti toliau →

Psalmė 9:2
Permalink

Psalmė 9:2

Linksminsiuosi ir džiūgausiu Tavyje, Tavo vardui, Aukščiausiasis, giedosiu gyrių.

Skaityti toliau →

Titui 3:11-13
Permalink

Titui 3:11-13

11 Nes gelbstinti Dievo malonė pasirodė visiems žmonėms 12 ir moko mus, kad, atsisakę bedievystės ir pasaulio geidulių, santūriai, teisiai ir pamaldžiai gyventume šiame amžiuje, 13 laukdami palaimintosios…

Skaityti toliau →

Psalmė 1
Permalink

Psalmė 1

1 Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais, 2 bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.…

Skaityti toliau →

Mato evangelija 7:13-14
Permalink

Mato evangelija 7:13-14

Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvūs vartai ir platus kelias veda į pražūtį, ir daug yra juo įeinančių. O ankšti vartai ir siauras kelias veda į gyvenimą, ir…

Skaityti toliau →

Efeziečiams 1:13,14
Permalink

Efeziečiams 1:13,14

Jame ir jūs, išgirdę tiesos žodį – jūsų išgelbėjimo Evangeliją – ir įtikėję Juo, esate užantspauduoti pažadėtąja Šventąja Dvasia, kuri yra mūsų paveldėjimo užstatas iki nuosavybės atpirkimo Jo…

Skaityti toliau →

Jono ev. 5:24
Permalink

Jono ev. 5:24

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusį tiki, tas turi amžinąjį gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į…

Skaityti toliau →

Romiečiams 10:17
Permalink

Romiečiams 10:17

Luko 22:32
Permalink

Luko 22:32

Bet Aš meldžiau už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų, ir tu atsivertęs stiprink savo brolius!

Skaityti toliau →